HOME
 
 
ลงทะเบียนสมาชิก
 
ตอนที่ 1 (กำหนด User name / Password)
User name(ID Card) *
กรอกเป็นตัวอักษร A-Z , a-z และ 0-9 จำนวน 6- 13 ตัวอักษร
Password *
กรอกเป็นตัวอักษร A-Z , a-z และ 0-9 จำนวน 6- 10 ตัวอักษร
Confirm password *
กรอก Password อีกครั้งให้ถูกต้อง
E-mail address *
ตัวอย่าง e-mail name@gmail.com
มือถือ *
ตอนที่ 2 (ข้อมูลส่วนตัว)
หมายเลขบัตรประจำตัว * หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
คำนำหน้าชื่อ * นาย นาง นางสาว อื่นๆ
ชื่อ - สกุล * ชื่อ สกุล
เพศ * ชาย หญิง
วัน / เดือน / ปีเกิด * วัน เดือน ปี
ระดับการศึกษาสูงสุด * ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ตำแหน่ง *
สังกัดโรงเรียน *
ชื่อโรงเรียน *
ที่อยู่ (โรงเรียน) *
ที่ตั้งเลขที่ หมู่ที่
ซอย ถนน
จังหวัด  
อำเภอ/เขต  
ตำบล/แขวง  
รหัสไปรษณีย์  
โทรศัพท์ โทรสาร
หมายเหตุ * กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน

 
 
มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-642-6060 โทรสาร 02-248-2017 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
.