ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
การประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาสมองนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
23 มี.ค. 2562
-
23 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การจัดกิจกรรมการเขียนให้สนุก (วิชาภาษาอังกฤษ) (Fun Writing Activities)
วิทยากร : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
23 มี.ค. 2562
-
23 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การสอนคณิตศาสตร์ที่มีการพัฒนาสมองซีกขวา
วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
23 มี.ค. 2562
-
23 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การส่งเสริมการตระหนักรู้ในอาชีพของเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
23 มี.ค. 2562
-
23 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
วิธีการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีอารมณ์ดีและมีพลังการเรียนรู้ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 มี.ค. 2562
-
30 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.อรชา พันธุบรรยงก์    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 มี.ค. 2562
-
30 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
จุดประกายการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 มี.ค. 2562
-
30 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองทางความคิด
วิทยากร : ผศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 มี.ค. 2562
-
30 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
สร้างสรรค์เกมภาษาไทยด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint
วิทยากร : อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 มี.ค. 2562
-
31 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
สอนไวยกรณ์ภาษาอังกฤษอย่างไรให้นักเรียนพูดสื่อสารได้ด้วย (How to Teach English Grammar Communicatively)
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 มี.ค. 2562
-
31 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก STEM สู่ STEAM
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 มี.ค. 2562
-
31 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การเรียนการสอนในยุคดิจิทัล: แนวทางการออกแบบการสอนและการเรียนรู้ (Guidelines for designing teaching and learning in a digital age)
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 มี.ค. 2562
-
31 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) สำหรับโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิทยากร : ผศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 เม.ย. 2562
-
20 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยหลากหลายเทคนิคการสอน
วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข  
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 เม.ย. 2562
-
20 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
เรขาคณิตน่ารู้ ระดับมัธยมศึกษา
วิทยากร : ผศ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิน  ผศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ  
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 เม.ย. 2562
-
20 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
สารนิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 เม.ย. 2562
-
20 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
การใช้เพลง และเกมส์ต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนไทย (Using Song and Games to Enhance English Language Skills among Thai Students)
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
21 เม.ย. 2562
-
21 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
เพิ่มพูนทักษะดิจิทัลสำหรับครูด้วยเครื่องมือบนมือถือ (Digital Skills for Teachers)
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
21 เม.ย. 2562
-
21 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
การประดิษฐ์สื่อการสอนเพื่อสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
27 เม.ย. 2562
-
27 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
STEM to STEAM Education สำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
27 เม.ย. 2562
-
27 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
การกล่าวสุนทรพจน์และการร้องเพลงในโอกาสต่างๆ สำหรับผู้บริหารและครูอังกฤษ (Speech and Song for Executives and Teachers)
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
27 เม.ย. 2562
-
27 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
การสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จากการปฏิบัติ
วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
27 เม.ย. 2562
-
27 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยด้วยกระบวนการคิดแบบ Active Learning
วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี     
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 เม.ย. 2562
-
28 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
รวมมิตรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทาง STEM
วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ   และคณะ  
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 เม.ย. 2562
-
28 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
การใช้เทคนิคผังกราฟิกเสริมสร้างความสามารถในการวิเคราะห์
วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข  
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 เม.ย. 2562
-
28 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
ช่วยครูวิทย์พิชิต O-Net ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.อรชา พันธุบรรยงก์    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 เม.ย. 2562
-
28 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
การเรียนรู้ทักษะการอ่านโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สำหรับครูภาษาอังกฤษ (Activity-based Learning through Reading Skill for English Teachers)
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 เม.ย. 2562
-
28 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ให้มีประสิทธิภาพและสนุก”
วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 เม.ย. 2562
-
28 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
การผลิตสื่อการสอนหลักภาษาและการใช้ภาษา สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
11 พ.ค. 2562
-
12 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอนและการจัดการห้องเรียน (Classroom English and Management)
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี     
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
11 พ.ค. 2562
-
11 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนสะเต็มศึกษาแสนสนุกผ่านการเล่นฟองสบู่และฟองไข่”
วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์     
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
11 พ.ค. 2562
-
11 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.ภีมวัฒน์ ธรรมใจ    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
11 พ.ค. 2562
-
11 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การเรียนรู้ทักษะการเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานสำหรับครูอังกฤษ (Activity-based Learning through Writing Skill for English Teachers)
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
12 พ.ค. 2562
-
12 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
12 พ.ค. 2562
-
12 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
12 พ.ค. 2562
-
12 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การจัดกิจกรรมประกอบสื่อการสอนภาษาไทยตามแนวทาง Brain Based Learning แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
25 พ.ค. 2562
-
25 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การสร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูประถมศึกษา (Teaching Materials and Teaching Aids in English Language Classroom for Primary Teacher)
วิทยากร : อ.ปุณทิศา กลัดทอง    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
25 พ.ค. 2562
-
25 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
ดนตรี เพลง การเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
25 พ.ค. 2562
-
25 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
พัฒนาทักษะ 4C ด้วยกิจกรรมบูรณาการแบบ STEAM
วิทยากร : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 พ.ค. 2562
-
26 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การผลิตสื่อทำมือและเทคนิคการสอนหลักภาษาไทยระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 พ.ค. 2562
-
26 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
เพิ่มพูนการเรียนรู้ Scratch 3.0 ตามแนวคอนสตรักชันนิซึมเชื่อมโลกดิจิทัลและโลกทางกายภาพ (Connecting the digital world to the physical world with Scrat
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์     
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 พ.ค. 2562
-
26 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่หยุดเพื่อพัฒนาแนวคิด
วิทยากร : ผศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 พ.ค. 2562
-
26 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
วิทยาศาสตร์น่ารู้สำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 พ.ค. 2562
-
26 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-642-6060 โทรสาร 02-248-2017 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.