ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
การผลิตสื่อการสอนแบบสามมิติ (Pop-up) สำหรับครูภาษาไทย
วิทยากร : อาจารย์ ดร.สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
21 ก.ย. 2562
-
21 ก.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ"สนุกกับโรงงานช็อกโกแลต" กิจกรรม STEM ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทร์สังข์  อาจารย์รัชดา ยาตรา   
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
21 ก.ย. 2562
-
21 ก.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
การสอนอ่านและเขียนภาษาไทย ผ่านสื่อและกิจกรรม
วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 ก.ย. 2562
-
28 ก.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดธรรมชาติของผู้เรียนเป็นสำคัญ ในระดับอนุบาลและประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 ก.ย. 2562
-
28 ก.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
เกมและกิจกรรมวิทยาการคำนวณ (Computing Science) แสนสนุก ฉบับ Unplugged ที่เชื่อมโยงกับความรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
5 ต.ค. 2562
-
5 ต.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การออกแบบและการเขียนแผน ฯ เชิงรุกแบบรวมพลังอย่างง่ายสุด
วิทยากร : รศ. ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
5 ต.ค. 2562
-
5 ต.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ"กลวิธีการแก้ปัญหาของการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะของครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา: ผลงานวิชาการเป็นอานิสงส์ของการสอนครูต้องสังวรแก้ไขในสิ่งผิด"
วิทยากร : ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัจฉรา ชีวพันธ์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
5 ต.ค. 2562
-
5 ต.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-642-6060 โทรสาร 02-248-2017 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.