ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
การจัดการเรียนรู้และกิจกรรมทดลองระดับอนุบาลและประถมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ชุดกิจกรรมเรื่องน้ำระดับพื้นฐาน และระดับต่อยอดน้ำและเทคโนโลยี
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 มิ.ย. 2563
-
6 มิ.ย. 2563

09:00 น - 12:00 น
สร้างสรรค์สื่อการสอนสำหรับครูประถม จากกระดาษง่าย ๆ แต่ประยุกต์ได้หลากหลายวิชา
วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล    
ถ่ายทอดสด ณ มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 มิ.ย. 2563
-
6 มิ.ย. 2563

09:00 น - 12:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-642-6060 โทรสาร 02-248-2017 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.