ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
สอนคณิตศาสตร์ให้นักเรียนมีความสุข
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 ก.ค. 2562
-
20 ก.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ และจุดประกายการเรียนรู้ ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 ก.ค. 2562
-
20 ก.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การสร้างชุดการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสู่การเรียนรู้วิชาต่างๆ ในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 ก.ค. 2562
-
20 ก.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 ส.ค. 2562
-
3 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 ส.ค. 2562
-
3 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
สอนภาษาไทยอย่างไรให้สนุก ระดับชั้นประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 ส.ค. 2562
-
3 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
เทคนิคละครเพื่อพัฒนาการพูดของครูปฐมวัย
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
17 ส.ค. 2562
-
17 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
คณิตศาสตร์สนุกอย่างนี้นี่เอง Active Math Activity
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทร์สังข์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
17 ส.ค. 2562
-
17 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
เพิ่มพูนทักษะการใช้ Scratch 3.0
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
17 ส.ค. 2562
-
17 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการสำหรับครูวิทยาศาสตร์
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
17 ส.ค. 2562
-
17 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์น่ารู้ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
17 ส.ค. 2562
-
17 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
ครูคณิตศาสตร์กับการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 ส.ค. 2562
-
24 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
ปฏิวัติห้องเรียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
วิทยากร : ดร.อาทร นกแก้ว  อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 ส.ค. 2562
-
24 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจริยธรรมในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 ส.ค. 2562
-
24 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การผลิตสื่อการสอนประโยคแสนสนุก สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 ส.ค. 2562
-
24 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การเตรียมตัวเพื่อการประชุมและสัมมนานานาชาติ สำหรับครู (How to Prepare Yourself for International Conference and Seminar)
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ส.ค. 2562
-
31 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูบนพื้นฐานการวิจัยผ่าน PLC
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ส.ค. 2562
-
31 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การออกแบบเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ส.ค. 2562
-
31 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทยสำหรับเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มแบบประยุกต์ใช้กับวิชาต่างๆ ในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร อังศรีพวง    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ส.ค. 2562
-
31 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-642-6060 โทรสาร 02-248-2017 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.