ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระจำนวนและพีชคณิต ตามหลักสูตรคณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560)
วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
2 มิ.ย. 2561
-
3 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
ทำอะไรในEnglish Camp: ไอเดียเพิ่มสุข สนุก สร้างสรรค์
วิทยากร : อาจารย์มณฑิรา ดำรงมณี    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
2 มิ.ย. 2561
-
2 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การใช้เครื่องมือทางดิจิทัล ช่วยจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
2 มิ.ย. 2561
-
2 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
จุดเน้นหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
2 มิ.ย. 2561
-
2 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การผลิตสื่อทำมือและเทคนิคการสอนหลักภาษาไทยระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์พิรุณเทพ เพชรบุรี    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
2 มิ.ย. 2561
-
2 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
เทคนิคการสอนศัพท์ภาษาอังกฤษขั้นเทพให้เด็กไทย:เลิกเรียนแบบท่องจำ A state-of-the-art technique of teaching English vocabulary to Thai students:No more
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
3 มิ.ย. 2561
-
3 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการพัฒนากิจกรรม STEM Education และสื่อการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 โดยประยุกต์ตัวอย่างจากการเรียนรู้ของ NASA พิพิธภัณฑ์วิทย
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
3 มิ.ย. 2561
-
3 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
สุนทรียประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
9 มิ.ย. 2561
-
9 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
บูรณาการสื่อคณิตศาสตร์และภาษาไทย
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
9 มิ.ย. 2561
-
9 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
หลักภาษาไทย: มุมมองใหม่และวิธีการสอน
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ปานเกตุ  อาจารย์อรรถวิทย์ รอดเจริญ  
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
9 มิ.ย. 2561
-
10 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การออกแบบการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้นิทานอิสปเป็นฐานสำหรับครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : ดร.ราเชน มีศรี    
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
9 มิ.ย. 2561
-
9 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
PBL : กลวิธีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning เพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
10 มิ.ย. 2561
-
10 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
Geogebra เบื้องต้นสำหรับคนเริ่มใหม่ สำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : อาจารย์รัชดา ยาตรา  ดร.สุจินต์ สุวรรณะ  อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
10 มิ.ย. 2561
-
10 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การเสริมสร้างเชิงการมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษ:Building communication into English lesson
วิทยากร : อาจารย์ปุณทิศา กลัดทอง    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
10 มิ.ย. 2561
-
10 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
16 มิ.ย. 2561
-
16 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การผลิตสื่อการสอนสร้างสรรค์จากงานกระดาษ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
16 มิ.ย. 2561
-
17 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะทางภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
16 มิ.ย. 2561
-
17 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
คณิตศาสตร์รอบตัว:สื่อและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ  
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
16 มิ.ย. 2561
-
17 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation STEM Education for Smart Classroom:ตอนสนุกคิดนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
17 มิ.ย. 2561
-
17 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับ PLC เพื่อพัฒนาครู
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
23 มิ.ย. 2561
-
24 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การสอนภาษาไทยโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติการเพื่อลดการบ้านนักเรียนในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
23 มิ.ย. 2561
-
23 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
เทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษผ่านการเล่นเป็นละคร
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
23 มิ.ย. 2561
-
23 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การส่งเสริมศักยภาพการสอนคิดสร้างสรรค์ให้เด็กไทย 4.0
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
23 มิ.ย. 2561
-
23 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณตามหล้กสูตรใหม่
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
24 มิ.ย. 2561
-
24 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การเรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีการกิจกรรม และปฏิบัติจริง Activity-Based Learning:Learning English by doing some hands-on experiments
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
24 มิ.ย. 2561
-
24 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
Geogebra กับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์(ความรู้ Geogebra หรือGSP พื้นฐาน) สำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : อาจารย์รัชดา ยาตรา  ดร.สุจินต์ สุวรรณะ  อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
24 มิ.ย. 2561
-
24 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบค้น (Inquiry)ครบวงจร (Q.U.E.S.T)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
30 มิ.ย. 2561
-
30 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
กิจกรรมการวัดและประเมินผลภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
30 มิ.ย. 2561
-
1 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
30 มิ.ย. 2561
-
30 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน(Creative space for learning)
วิทยากร : ดร.อาทร นกแก้ว    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
30 มิ.ย. 2561
-
30 มิ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การประยุกต์วิธีสอนแบบเดิมสู่วิธีสอนแบบใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยี : ก้าวจากPCK สู่ TPACK
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
1 ก.ค. 2561
-
1 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
หลากหลาย Q (IQ EQ MQ SQ AQ PQ CQ)เพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุคไทยแลนด์4.0
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
1 ก.ค. 2561
-
1 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ เกมและกิจกรรมการเรียนรู้โลก และการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ และโลกร้อนสำหรับนักเรียน
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
1 ก.ค. 2561
-
1 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
สนุกกับคณิต
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมฤดี เนื้อทอง    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
7 ก.ค. 2561
-
7 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
7 ก.ค. 2561
-
7 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
ทักษะและเทคนิคการสร้างข้อสอบโดยใช้สื่อตามสภาพจริงสำหรับครูอังกฤษ Skills and Techniques for Making English Test Items by Using Authentic Materials for
วิทยากร : ดร.ราเชน มีศรี    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
7 ก.ค. 2561
-
7 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนโครงงานสะเต็มศึกษา(STEM) ให้มีประสิทธิภาพและสนุก
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
7 ก.ค. 2561
-
7 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
ฝึกทักษะการเขียนด้วยกระบวนการคิด: การเขียนย่อหน้า การเขียนเรียงความและงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ ครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์พิรุณเทพ เพชรบุรี    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
8 ก.ค. 2561
-
8 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การเรียนรู้เชิงรุกเพื่อเสริมสร้างการรู้เรื่องภูมิศาสตร์
วิทยากร : อาจารย์กนก จันทรา    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
8 ก.ค. 2561
-
8 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
เทคนิคการสอนเขียนประโยคภาษาอังกฤษและให้ผสมผสานกับทักษะการพูด Teaching English Sentence-Writing Techniques and Combining with Speaking Skill
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
8 ก.ค. 2561
-
8 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
กิจกรรมตะลุยโลกแม่เหล็ก (สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : อาจารย์รัชดา ยาตรา  ดร.สุจินต์ สุวรรณะ  อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
8 ก.ค. 2561
-
8 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การสร้างรายวิชาเพิ่มเติมกับการตรวจคุณภาพด้วยวิจัยผ่าน PLC
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
14 ก.ค. 2561
-
15 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดคำสำหรับครูปฐมวัยและครูระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
14 ก.ค. 2561
-
14 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยสำหร้บเด็กอนุบาล
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
14 ก.ค. 2561
-
14 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยสำหร้บเด็กอนุบาล
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
14 ก.ค. 2561
-
14 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระสถิติและความน่าจะเป็น ตามหลักสูตรคณิตศาสตร์(ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560)
วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
14 ก.ค. 2561
-
14 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การผลิตสื่อแผ่นพับเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและสะกดคำสำหรับครูปฐมวัยและครูระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
15 ก.ค. 2561
-
15 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนสะเต็มศึกษาแสนสนุกผ่านการเล่นกับฟองสบู่
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
15 ก.ค. 2561
-
15 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
กิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ผ่านการใช้ตัวแบบแท่ง(Bar Model)
วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
15 ก.ค. 2561
-
15 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
กระบวนการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมการสอน (Child-Centered Design Thinking)
วิทยากร : อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
21 ก.ค. 2561
-
21 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทยให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
21 ก.ค. 2561
-
21 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
สื่อรอบตัวกับการสอนคณิตศาสตร์
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
21 ก.ค. 2561
-
21 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
เรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้ขวดพลาสติก (Learning through Bottle Biology)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม    
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
21 ก.ค. 2561
-
21 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การใช้เครื่องมือออนไลน์ช่วยในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
22 ก.ค. 2561
-
22 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
สื่อและเทคนิคการจัดกิจกรรมการสอนภาษาไทย (ระดับประถมศึกษา)
วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล    
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
22 ก.ค. 2561
-
22 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
เทคนิค และเกมส์ต่างๆสำหรับการสอนสะกดคำภาษาอังกฤษที่เน้นการคิดวิเคราะห์ Techniques and Games for Teaching Spelling English Words Focusing on Critical T
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย    
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
22 ก.ค. 2561
-
22 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การเลือกใช้สื่อดิจิทัล (Geogebra)ประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : อาจารย์รัชดา ยาตรา  ดร.สุจินต์ สุวรรณะ  อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
22 ก.ค. 2561
-
22 ก.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การผลิตสื่อการสอนสามมิติ สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา(Pop-up)
วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
4 ส.ค. 2561
-
4 ส.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
AFL:การประเมินเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูอนุบาล
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ    
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
4 ส.ค. 2561
-
4 ส.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
วิธีสอนการอ่านภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาผ่านการเล่น
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง    
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
4 ส.ค. 2561
-
4 ส.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
กิจกรรมที่เสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาตร์ สาระจำนวนและพีชคณิต
วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์    
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
4 ส.ค. 2561
-
4 ส.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การผลิตสื่อการสอนวรรณกรรมและวรรณคดีสำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
5 ส.ค. 2561
-
5 ส.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูชีววิทยามืออาชีพ แนวสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Approach) และบูรณาการการสอนกับสาขาอื่น (Integrated Learning)
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
5 ส.ค. 2561
-
5 ส.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทยที่ถูกวิธี:การทับศัพท์ กับการถอดเสียง Teaching English Pronunciation for Thai Students the Right Way: Tran
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย    
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
5 ส.ค. 2561
-
5 ส.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
กิจกรรมและเกมคณิตศาสตร์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับครูระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : อาจารย์รัชดา ยาตรา  ดร.สุจินต์ สุวรรณะ  อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
5 ส.ค. 2561
-
5 ส.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทยจากวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
18 ส.ค. 2561
-
18 ส.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การเป็นผู้นำทางวิชาชีพครู
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พรรณอร อุชุภาพ    
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
18 ส.ค. 2561
-
18 ส.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
Write and Learn เขียนอย่างไรให้เรียนรู้
วิทยากร : Mr.Matthew Burgess  อาจารย์อิทธิ สถิตนาเวศกุล  
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
18 ส.ค. 2561
-
18 ส.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การฝึกทักษะคณิตศาสตร์ให้คงทน
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
18 ส.ค. 2561
-
18 ส.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
ภาษาไทยไฮเทค : สร้างสรรค์เกมภาษาไทยง่ายสไตล์สื่ออิเลคทรอนิกส์ (ระดับประถมศึกษา)
วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล    
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
19 ส.ค. 2561
-
19 ส.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
กลวิธีการสอนด้วยการให้นักเรียนเล่าเรื่องด้วยเครื่องมือดิจิทัล(Digital Story Telling
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
19 ส.ค. 2561
-
19 ส.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
Read to Improve Your English Skills อ่านเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
วิทยากร : Mr.Matthew Burgess  อาจารย์อิทธิ สถิตนาเวศกุล  
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
19 ส.ค. 2561
-
19 ส.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
สิ่งประดิษฐ์อย่างง่ายท้าทายความคิดสร้างสรรค์ สำหรับครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : อาจารย์รัชดา ยาตรา  ดร.สุจินต์ สุวรรณะ  อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
19 ส.ค. 2561
-
19 ส.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
ทำวิจัยผ่าน PLC กับการสร้างแผนฯ เน้นการเรียนรู้เชิงรุก
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
25 ส.ค. 2561
-
26 ส.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
Phenomenon based learning (นวัตกรรมการศึกษาฟินแลนด์)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
25 ส.ค. 2561
-
25 ส.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยวิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาสำหรับครูอังกฤษ Teaching English Stuctural Reading for English Teachers
วิทยากร : ดร.ราเชน มีศรี    
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
25 ส.ค. 2561
-
25 ส.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม    
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
25 ส.ค. 2561
-
25 ส.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
เทคนิคและวิธีสอนเพือพิชิต O-NET ภาษาไทย สำหรับครูประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์พิรุณเทพ เพชรบุรี    
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
26 ส.ค. 2561
-
26 ส.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเล็กโดยวิธีการตอบสนองทางร่างกาย: Teaching English to Young Learners Using Total Physical Response(T.P.R.)
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย    
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
26 ส.ค. 2561
-
26 ส.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ ท้าประลอง ทดลองวิทย์ผ่านฟองไข่ เพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียน
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
อาคารมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
26 ส.ค. 2561
-
26 ส.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-642-6060 โทรสาร 02-248-2017 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
.