ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
วิธีและเทคนิคการสอนที่ใช้ในการเรียนรู้เชิงรุกด้วย CO-5STEPs
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์ พเยาว์ ยินดีสุข  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
29 ก.พ. 2563
-
29 ก.พ. 2563

08:30 น - 16:00 น
การออกแบบเกมและกิจกรรมคณิตศาสตร์แบบ Hands-on จากสิ่งรอบตัว
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
29 ก.พ. 2563
-
29 ก.พ. 2563

08:30 น - 16:00 น
เริ่มต้นกับการโค้ดดิ้ง ทักษะที่ครูยุคใหม่ทุกสาระวิชาต้องพัฒนา
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
7 มี.ค. 2563
-
7 มี.ค. 2563

08:30 น - 16:00 น
Creative Ways to Use Popular Movies in Fun English Lessonsสนุกกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบสร้างสรรค์ด้วยภาพยนตร์ดัง
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
7 มี.ค. 2563
-
7 มี.ค. 2563

08:30 น - 16:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-642-6060 โทรสาร 02-248-2017 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.