ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
การจัดกิจกรรมประกอบสื่อการสอนภาษาไทยตามแนวทาง Brain Based Learning แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
25 พ.ค. 2562
-
25 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การสร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูประถมศึกษา (Teaching Materials and Teaching Aids in English Language Classroom for Primary Teacher)
วิทยากร : อ.ปุณทิศา กลัดทอง    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
25 พ.ค. 2562
-
25 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
ดนตรี เพลง การเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
25 พ.ค. 2562
-
25 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
พัฒนาทักษะ 4C ด้วยกิจกรรมบูรณาการแบบ STEAM
วิทยากร : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 พ.ค. 2562
-
26 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การผลิตสื่อทำมือและเทคนิคการสอนหลักภาษาไทยระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 พ.ค. 2562
-
26 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
เพิ่มพูนการเรียนรู้ Scratch 3.0 ตามแนวคอนสตรักชันนิซึมเชื่อมโลกดิจิทัลและโลกทางกายภาพ (Connecting the digital world to the physical world with Scrat
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์     
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 พ.ค. 2562
-
26 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่หยุดเพื่อพัฒนาแนวคิด
วิทยากร : รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 พ.ค. 2562
-
26 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
วิทยาศาสตร์น่ารู้สำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 พ.ค. 2562
-
26 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการทดลองวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ตอน น้ำและอวกาศ"
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
8 มิ.ย. 2562
-
8 มิ.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
การจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้งด้วย KidBright
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
8 มิ.ย. 2562
-
8 มิ.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
เทคนิคการสอนคณิตแสนสนุก เน้นใช้เกมออนไลน์
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมฤดี เนื้อทอง    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
8 มิ.ย. 2562
-
8 มิ.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวคิดการสอนภาษาแบบสื่อสาร (CLT) ในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์ลิเดีย ลิ้มพิทักษ์ผล    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
8 มิ.ย. 2562
-
8 มิ.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
ภาษา พาสนุก กับกิจกรรมสร้างสรรค์การสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์เชี่ยวเวทย์ เจริญพร    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
8 มิ.ย. 2562
-
8 มิ.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
สอนภาษาอังกฤษอย่างไร ให้ผู้เรียนสนุกและมีความสุขในระดับชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
15 มิ.ย. 2562
-
15 มิ.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
การจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้งด้วย Microbit
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
15 มิ.ย. 2562
-
15 มิ.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
การสร้างการ์ดเกมเพื่อนำสู่การอภิปรายในชั้นเรียน
วิทยากร : ดร.อาทร นกแก้ว  อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
15 มิ.ย. 2562
-
15 มิ.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ตามแนวทาง สสวท.
วิทยากร : อาจารย์ภีมวัจน์ ธรรมใจ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
15 มิ.ย. 2562
-
15 มิ.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
พัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ด้วยกิจกรรมและสื่อการสอนภาษาไทย
วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
15 มิ.ย. 2562
-
15 มิ.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
ทักษะดิจิทัลสำหรับครูในการใช้แอพอินโฟกราฟิกส์
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
22 มิ.ย. 2562
-
22 มิ.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
สื่อการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
22 มิ.ย. 2562
-
22 มิ.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
22 มิ.ย. 2562
-
22 มิ.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
การจัดประสบการณ์เรียนรู้ธรรมชาติเป็นฐานสำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
22 มิ.ย. 2562
-
22 มิ.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
การประดิษฐ์สื่อเกม การเล่นประกอบการสอนภาษาไทยแบบประยุกต์ใช้กับวิชาต่างๆในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
22 มิ.ย. 2562
-
22 มิ.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
AFL:การประเมินเพื่อพัฒนาการสอนของครูอนุบาล
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
29 มิ.ย. 2562
-
29 มิ.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยกิจกรรม Active Science
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
29 มิ.ย. 2562
-
29 มิ.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
กิจกรรมละครเพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑิรา ดำรงมณี    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
29 มิ.ย. 2562
-
29 มิ.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
สื่อและเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
29 มิ.ย. 2562
-
29 มิ.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
เทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ 9C
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
29 มิ.ย. 2562
-
29 มิ.ย. 2562

09:00 น - 16:00 น
เส้นทางการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านการถอดบทเรียน Notre Dame de Paris
วิทยากร : ผศ.ดร.รัชนีกร หงส์พนัส    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 ก.ค. 2562
-
6 ก.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการทดลองวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ตอน แสง สี เสียงและการมองเห็น"
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 ก.ค. 2562
-
6 ก.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
ทักษะดิจิทัลสำหรับครูในการจัดเก็บรวบรวมเผยแพร่ทรัพยากรการเรียนรู้ (Resource Curation)
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 ก.ค. 2562
-
6 ก.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การพูดต่อหน้าชุมชนสำหรับครูอังกฤษ (Public Speaking for Teacher)
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
6 ก.ค. 2562
-
6 ก.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การสร้างคำถามคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Learning through Math Problems)
วิทยากร : ดร.อาทร นกแก้ว  อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
13 ก.ค. 2562
-
13 ก.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
13 ก.ค. 2562
-
13 ก.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การจัดมุมและพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
13 ก.ค. 2562
-
13 ก.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
เทคนิคการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์ลิเดีย ลิ้มพิทักษ์ผล    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
13 ก.ค. 2562
-
13 ก.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
สอนคณิตศาสตร์ให้นักเรียนมีความสุข
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 ก.ค. 2562
-
20 ก.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
วิธีการสอนภาษาอังกฤษแบบง่ายๆ และจุดประกายการเรียนรู้ ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 ก.ค. 2562
-
20 ก.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบค้น (Inquiry) ครบวงจร (Q.U.E.S.T)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 ก.ค. 2562
-
20 ก.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การสร้างชุดการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสู่การเรียนรู้วิชาต่างๆ ในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 ก.ค. 2562
-
20 ก.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 ส.ค. 2562
-
3 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมสะเต็มศึกษาและการทดลองวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ตอน นักพฤกษศาสตร์น้อย"
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 ส.ค. 2562
-
3 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
เทคนิคละครเพื่อพัฒนาการพูดของครูปฐมวัย
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 ส.ค. 2562
-
3 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
สอนภาษาไทยอย่างไรให้สนุก ระดับชั้นประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 ส.ค. 2562
-
3 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
คณิตศาสตร์สนุกอย่างนี้นี่เอง Active Math Activity
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทร์สังข์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
17 ส.ค. 2562
-
17 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
ทักษะดิจิทัลสำหรับครูในการสร้างสไลด์สตอรี
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
17 ส.ค. 2562
-
17 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการสำหรับครูวิทยาศาสตร์
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
17 ส.ค. 2562
-
17 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์น่ารู้ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
17 ส.ค. 2562
-
17 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
ครูคณิตศาสตร์กับการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 ส.ค. 2562
-
24 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
ปฏิวัติห้องเรียนด้วยปัญญาประดิษฐ์
วิทยากร : ดร.อาทร นกแก้ว  อาจารย์สุภารัตน์ เชื้อโชติ  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 ส.ค. 2562
-
24 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
เทคนิคการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจริยธรรมในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 ส.ค. 2562
-
24 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การผลิตสื่อการสอนประโยคแสนสนุก สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 ส.ค. 2562
-
24 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การเตรียมตัวเพื่อการประชุมและสัมมนานานาชาติ สำหรับครู (How to Prepare Yourself for International Conference and Seminar)
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ส.ค. 2562
-
31 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ของครูบนพื้นฐานการวิจัยผ่าน PLC
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ส.ค. 2562
-
31 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การออกแบบเกมการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ส.ค. 2562
-
31 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น
การประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทยสำหรับเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่มแบบประยุกต์ใช้กับวิชาต่างๆ ในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 ส.ค. 2562
-
31 ส.ค. 2562

09:00 น - 16:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-642-6060 โทรสาร 02-248-2017 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.