ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร ด้วยสำนวนชวนสนุก
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
1 ก.ย. 2561
-
1 ก.ย. 2561

00:00 น - 00:00 น
สอนคณิตศาสตร์อย่างไร เด็กลอกงานกันไม่ได้
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
1 ก.ย. 2561
-
1 ก.ย. 2561

00:00 น - 00:00 น
การประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
2 ก.ย. 2561
-
2 ก.ย. 2561

00:00 น - 00:00 น
กิจกรรมที่ใช้ในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษ
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
2 ก.ย. 2561
-
2 ก.ย. 2561

00:00 น - 00:00 น
การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้
วิทยากร : อาจารย์รุ่งฤดี ลุ่มร้อย    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
2 ก.ย. 2561
-
2 ก.ย. 2561

00:00 น - 00:00 น
สรรค์สร้างสื่อคณิต คิดสนุก... ปลุกปัญญา สำหรับครูชั้นประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
2 ก.ย. 2561
-
2 ก.ย. 2561

00:00 น - 00:00 น
การพัฒนาครูให้มีทักษะด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาเนื้อหา ชิ้นงานดิจิทัลในรูปเว็บไซต์ ด้วยเครื่องมืออย่างง่าย
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
8 ก.ย. 2561
-
8 ก.ย. 2561

00:00 น - 00:00 น
การออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครู (Basic English Pronunciation for Teachers)
วิทยากร : อาจารย์มณฑิรา ดำรงมณี    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
8 ก.ย. 2561
-
8 ก.ย. 2561

00:00 น - 00:00 น
การจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านภาษา
วิทยากร : ดร.รัชฎา ทับเทศ    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
8 ก.ย. 2561
-
8 ก.ย. 2561

00:00 น - 00:00 น
ดนตรีและเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
8 ก.ย. 2561
-
8 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
เทคนิคและสื่อการเรียนการสอนวรรณคดีไทยระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์พิรุณเทพ เพชรบุรี    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
9 ก.ย. 2561
-
9 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
กิจกรรมและสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์อรชา พันธุบรรยงก์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
9 ก.ย. 2561
-
9 ก.ย. 2561

00:00 น - 00:00 น
การสอนอ่านภาษาอังกฤษให้กับเด็กเล็ก (Teaching Reading to Young Learners of English)
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
9 ก.ย. 2561
-
9 ก.ย. 2561

08:30 น - 14:00 น
การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องจำนวน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
9 ก.ย. 2561
-
9 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การส่งเสริมพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม สำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
15 ก.ย. 2561
-
15 ก.ย. 2561

00:00 น - 00:00 น
เขียนแผนตามตัวชี้วัดบูรณาการความพอเพียง
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
15 ก.ย. 2561
-
15 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การผลิตสื่อการสอนหลักภาษาและการใช้ภาษา สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา (หลักสูตร 2 วัน )
วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
15 ก.ย. 2561
-
16 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
เทคนิคการวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
15 ก.ย. 2561
-
15 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การออกแบบการสอนศัพท์ เสียง และโครงสร้าง ด้วย Active Learning สำหรับครูภาษาอังกฤษ ( Instructional Design on Vocabulary, Sound and Structure with Activ
วิทยากร : ดร.ราเชน มีศรี    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
15 ก.ย. 2561
-
15 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
สร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ และสมรรถนะของนักเรียน
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
16 ก.ย. 2561
-
16 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การสอนไวยากรณ์อังกฤษแบบสนุกๆ (Teaching English Grammar the Fun Way)
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
16 ก.ย. 2561
-
16 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
ความรู้สึกเชิงจำนวน ในระดับประถม (Number sense)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
16 ก.ย. 2561
-
16 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์กับความปลอดภัย
วิทยากร : ดร.อาทร นกแก้ว    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
22 ก.ย. 2561
-
22 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
วิธีสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การไปทัศนศึกษา (Field Trip)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
22 ก.ย. 2561
-
22 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก STEM สู่ STEAM
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
22 ก.ย. 2561
-
22 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เสริมทักษะ ศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชนีกร หงส์พนัส    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
22 ก.ย. 2561
-
22 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการ (PBL) โดยการสร้างชิ้นงานดิจิทัลปฏิสัมพันธ์ ด้วยเครื่องมือบนมือถือ
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
23 ก.ย. 2561
-
23 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
23 ก.ย. 2561
-
23 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
23 ก.ย. 2561
-
23 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
Easy Science Experiments You Can Do at Home or at School
วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ  อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์  
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
23 ก.ย. 2561
-
23 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
กลวิธีติวเข้ม วิชาภาษาไทย เพื่อนักเรียนระดับประถมศึกษา พร้อมสู่การทดสอบ
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
29 ก.ย. 2561
-
29 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องพีชคณิต ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
29 ก.ย. 2561
-
29 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
STOP motion กับเทคโนโลยี ที่เน้นปฏิสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาเด็กไทย ยุค 4.0
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
29 ก.ย. 2561
-
29 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
29 ก.ย. 2561
-
29 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
อบรมเชิงปฏิบิติการ ท้าประลอง ทดลองวิทย์ผ่านฟองไข่ เพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียน
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
29 ก.ย. 2561
-
29 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การผลิตสื่อภาษาไทยอย่างง่ายสไตล์ครูประถม
วิทยากร : อาจารย์นพมาศ ว่องวิทยสกุล    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
30 ก.ย. 2561
-
30 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การใช้วีดิโอสนุกๆ แปลกๆ ในการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กไทย (Using Funny videos to teach English to Thai Students)
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
30 ก.ย. 2561
-
30 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ"สนุกกับเซลล์ พันธุศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ "เพื่อนำไปประกอบการสอนในชั้นเรียน”
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
30 ก.ย. 2561
-
30 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
แบบสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาด้วย GeoGebra ในสไตล์ Learning Object
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
30 ก.ย. 2561
-
30 ก.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
6 ต.ค. 2561
-
6 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ 1 (Creative Ways to Teach English 1 )
วิทยากร : อาจารย์มณฑิรา ดำรงมณี    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
6 ต.ค. 2561
-
6 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
ยกตู้ยาและห้องครัวมาเป็นการทดลองแสนสนุก
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
6 ต.ค. 2561
-
6 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
วิธีการจัดกิจกรรมกระตุ้นสมอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การเรียนรู้ ในระดับอนุบาล และประถมศึกษา
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
6 ต.ค. 2561
-
6 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
ห้องเรียนออนไลน์ส่วนตัวขนาดเล็กในโรงเรียน (SPOC) สำหรับครู เพื่อเพิ่มพูนทักษะการประยุกต์เทคโนโลยี
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
7 ต.ค. 2561
-
7 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
สนุกกับกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
7 ต.ค. 2561
-
7 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ด้วยบาร์โมเดล (Bar Model)
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
7 ต.ค. 2561
-
7 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การสอนการอ่านจับใจความด้วยแผนภาพความคิดและเทคนิคเสียงจากภาพ
วิทยากร : อาจารย์พิรุณเทพ เพชรบุรี    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
7 ต.ค. 2561
-
7 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
PBL สร้างเสริมทักษะ ศตวรรษที่ 21 กับ PLC
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
20 ต.ค. 2561
-
20 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
กิจกรรมพัฒนาการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ (เหมาะสำหรับครูมัธยมต้นขึ้นไป)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ  
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
20 ต.ค. 2561
-
20 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Based Teaching)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
20 ต.ค. 2561
-
20 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การผลิตสื่อการสอนจากวัสดุใกล้ตัว สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
20 ต.ค. 2561
-
20 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนกับ PLC
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
21 ต.ค. 2561
-
21 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การสอน Tenses ต่างๆ ในภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนไทย ( How to Teach English Tenses to Thai Students )
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
21 ต.ค. 2561
-
21 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องเรขาคณิต ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
21 ต.ค. 2561
-
21 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การผลิตสื่อประกอบการเล่านิทาน สำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
21 ต.ค. 2561
-
21 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การสร้างสิ่งพิมพ์มัลติมิเดียเพื่อการเรียนรู้เนื้อหาสาระและเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
21 ต.ค. 2561
-
21 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
สนุกวิทย์ด้วยกิจกรรม
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑา นิระทัย  อาจารย์กฤษดา สงวนสิน  
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
27 ต.ค. 2561
-
27 ต.ค. 2561

00:00 น - 00:00 น
นักพฤกษศาสตร์น้อย ตอน “สนุกในสวน”
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
27 ต.ค. 2561
-
27 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
ศิลปะสำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
27 ต.ค. 2561
-
27 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้คะแนน O-Net สูงขึ้น
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
27 ต.ค. 2561
-
27 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การประดิษฐ์สื่อเกมการสอนภาษาไทยในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
27 ต.ค. 2561
-
27 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การดัดแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ทั่วไปให้ใช้กับห้องเรียนได้ ( Adapting Existing Materials to Classroom Situations )
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
28 ต.ค. 2561
-
28 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
กิจกรรมสนุกกับ แสง สี เสียง
วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
28 ต.ค. 2561
-
28 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การสร้างสื่อการเรียนรู้ เรื่องสถิติและความน่าจะเป็น ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
28 ต.ค. 2561
-
28 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การใช้โปรแกรม Scratch ตามแนวคอนสตรักชั่นนิซึม เพื่อการรังสรรค์ชิ้นงานดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน (PBL)
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
3 พ.ย. 2561
-
3 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การสอนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ 2 (Creative Ways to Teach English 2)
วิทยากร : อาจารย์มณฑิรา ดำรงมณี    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
3 พ.ย. 2561
-
3 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
เทคนิคการสร้างภาพ 3 มิติในสมองเพื่อการเรียนรู้แบบเชิงรุกในชั้นเรียนอนุบาลและประถม
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
3 พ.ย. 2561
-
3 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
กิจกรรมสร้างสรรค์เชิงคณิต
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เปรมฤดี เนื้อทอง    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
3 พ.ย. 2561
-
3 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ โดยใช้เกมกระดาน
วิทยากร : ดร.อาทร นกแก้ว    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
4 พ.ย. 2561
-
4 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การสอนโค้ดดิ้งสำหรับวิทยาการคำนวณ
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
4 พ.ย. 2561
-
4 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การผลิตสื่อเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
4 พ.ย. 2561
-
4 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ประกอบชั้นเรียน ตามแนวทาง STEM Education"
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
4 พ.ย. 2561
-
4 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด STEM Education ผ่านการทำโครงงาน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
10 พ.ย. 2561
-
10 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การคัดสรรเทคโนโลยีและการรู้ดิจิตอล สำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
10 พ.ย. 2561
-
10 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การเรียนการสอนแบบความคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based Learning)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
10 พ.ย. 2561
-
10 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การออกแบบทักษะฟังและพูด ด้วย Active Learning สำหรับครูอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษา ( Instructional Design Listening/Speaking Skills with Active Lea
วิทยากร : ดร.ราเชน มีศรี    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
10 พ.ย. 2561
-
10 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การพัฒนาครูด้านทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและนำเสนอผลงานขอนักเรียน ในรูปแบบพอร์ตโฟลิโอดิจิทัล
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
11 พ.ย. 2561
-
11 ต.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การใช้กิจกรรมในการสื่อสารสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ ( Communicative Activities for Teaching English )
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
11 พ.ย. 2561
-
11 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
จากการเล่นสู่กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ในห้องเรียน
วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
11 พ.ย. 2561
-
11 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การส่งเสริมความรักภาษาไทยผ่านกิจกรรมผ่านการแก้ปัญหาปริศนาร้อยกรอง สำหรับครูทุกระดับชั้น
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
11 พ.ย. 2561
-
11 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
จัดการเรียนรู้เน้นเชิงรุกแบบรวมพลังกับPLC
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
17 พ.ย. 2561
-
17 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การออกแบบการสอนทักษะการอ่าน และเขียน ด้วย Active Learning สำหรับครูอังกฤษระดับประถมและมัธยมศึกษา ( Instructional Design Reading/Writing Skill with Ac
วิทยากร : ดร.ราเชน มีศรี    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
17 พ.ย. 2561
-
17 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ระดับประถม
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
17 พ.ย. 2561
-
17 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การผลิตสื่อการสอนคำศัพท์น่ารู้ สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
17 พ.ย. 2561
-
17 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
วิธีสอนและเทคนิคหลากหลาย เสริมทักษะศตวรรษที่ 21
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
18 พ.ย. 2561
-
18 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
สนุกคิดคณิตศาสตร์ผ่านสื่ออุปกรณ์เกม ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
18 พ.ย. 2561
-
18 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนและพัฒนากิจกรรม และสื่อสารเรียนรู้
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
18 พ.ย. 2561
-
18 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การผลิตสื่อการสอนประโยคแสนสนุกสำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
18 พ.ย. 2561
-
18 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การจัดการเรียนการสอนเพื่อเรียนรู้สื่ออย่างเท่าทัน
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
24 พ.ย. 2561
-
24 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การละครสำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
24 พ.ย. 2561
-
24 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์จากการปฏิบัติ
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
24 พ.ย. 2561
-
24 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การสอนภาษาไทยให้ นักเรียนในระดับประถมศึกษา มีทักษะพื้นฐานการทำโครงงานและสร้างสรรค์นวัตกรรม
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
24 พ.ย. 2561
-
24 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
สมาร์ทโฟนกับนักเรียนยุคดิจิทัล
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
25 พ.ย. 2561
-
25 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
เทคนิคการสอนฟังภาษาอังกฤษ (Techniques of Teaching Listening in English )
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
25 พ.ย. 2561
-
25 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การทำผ้ามัดย้อม สู่การเรียนการสอน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
25 พ.ย. 2561
-
25 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
การจัดกิจกรรมและสื่อการสอนหลักภาษาไทยระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อาจารย์พิรุณเทพ เพชรบุรี    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
25 พ.ย. 2561
-
25 พ.ย. 2561

08:30 น - 16:00 น
ศาสตร์การสอน
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ทิศนา แขมมณี    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
1 ธ.ค. 2561
-
1 ธ.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
วิธีสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การ สาธิต (Demonstration)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
1 ธ.ค. 2561
-
1 ธ.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
วิจัยในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ยากอย่างที่คิด
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
1 ธ.ค. 2561
-
1 ธ.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
1 ธ.ค. 2561
-
1 ธ.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การจัดกิจกรรมการเรียนอย่างมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม การแสดงความคิดเห็น และการไตร่ตรอง(Reflection) ด้วยเครื่องมืออย่างง่าย
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
2 ธ.ค. 2561
-
2 ธ.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
วิธีการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ( How to Teach Math, Science and Social Studies in English )
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
2 ธ.ค. 2561
-
2 ธ.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การประยุกต์ของคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยม ศึกษาตอนต้น
วิทยากร : ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
2 ธ.ค. 2561
-
2 ธ.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
ออกแบบการสอนด้วยกระบวนการออกแบบย้อนกลับ สร้างชิ้นงาน
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
15 ธ.ค. 2561
-
15 ธ.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
เทคนิคการทำสื่อการสอนอย่างง่าย
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
15 ธ.ค. 2561
-
15 ธ.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
รู้ลึกเรื่องจำนวน(เหมาะสำหรับครูชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป)
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ  
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
15 ธ.ค. 2561
-
15 ธ.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การเล่นตามรอยพระยุคลบาท
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
15 ธ.ค. 2561
-
15 ธ.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
จัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยวิธีสอนหลากหลาย
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
16 ธ.ค. 2561
-
16 ธ.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กประถม
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.ศิตา เยี่ยมขันติถาวร    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
16 ธ.ค. 2561
-
16 ธ.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน
วิทยากร : อาจารย์สุรัชน์ อินทสังข์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
16 ธ.ค. 2561
-
16 ธ.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การสร้างอุปกรณ์การเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อในระดับ อนุบาลและประถมศึกษา
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมพล ดาวเรือง    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
16 ธ.ค. 2561
-
16 ธ.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การพัฒนาครูด้านทักษะการเรียนรู้เครื่องมือเทคโนโลยี (Technology Tools) ที่ง่ายต่อการใช้งาน และเพิ่มพลังของการเรียนรู้
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
22 ธ.ค. 2561
-
22 ธ.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยเสียงเพลง Using songs in the English language
วิทยากร : อาจารย์ปุณทิศา กลัดทอง    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
22 ธ.ค. 2561
-
22 ธ.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การวิจัยในชั้นเรียน
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จงดี โตอิ้ม    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
22 ธ.ค. 2561
-
22 ธ.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การประดิษฐ์สื่อการสอนเพื่อส่งเสริมการอ่านวิชาภาษาไทย ในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพร อังศรีพวง    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
22 ธ.ค. 2561
-
22 ธ.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การวัดและประเมินผลเรื่องที่ครูภาษาไทยควรรู้
วิทยากร : อาจารย์พิรุณเทพ เพชรบุรี    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
23 ธ.ค. 2561
-
23 ธ.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
การใช้บทบาทสมมุติในการสอนภาษาอังกฤษ ( Using Role-Play in Teaching English )
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
23 ธ.ค. 2561
-
23 ธ.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
ทักษะ IC ของครู 4.0กับ PLC
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข  
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
23 ธ.ค. 2561
-
23 ธ.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทดลองวิทยาศาสตร์ และ STEM แสนสนุก เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย"
วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์    
อาคาร มูลนิธิอุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์
23 ธ.ค. 2561
-
23 ธ.ค. 2561

08:30 น - 16:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-642-6060 โทรสาร 02-248-2017 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.