ระบบลงทะเบียน อบรม
กรุณาเข้าหน้า   Login เพื่อเลือกหลักสูตรการอบรม
กรณียังไม่ได้เป็นสมาชิก จะต้องทำการ   สมัครสมาชิก  ก่อนการเลือกหลักสูตรอบรม
 
มูลนิธิ ssup
หลักสูตรอบรม
สถานที่
เวลา/วัน/เดือน/ปี
การจัดเก็บผลงานดิจิทัลของนักเรียนด้วยเครื่องมือออนไลน์บนมือถือ (Digital Portfolio using online tools for mobile working)
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
23 ก.พ. 2562
-
23 ก.พ. 2562

00:00 น - 00:00 น
การจัดกิจกรรมประกอบสื่อการสอนภาษาไทยตามแนวทางพหุปัญหาแก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
23 ก.พ. 2562
-
23 ก.พ. 2562

00:00 น - 00:00 น
การออกเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับคุณครู (Basic Pronunciation for Teachers)
วิทยากร : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
23 ก.พ. 2562
-
24 ก.พ. 2562

00:00 น - 00:00 น
กิจกรรมประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
วิทยากร : ผศ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิน  ผศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ  
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
23 ก.พ. 2562
-
23 ก.พ. 2562

00:00 น - 00:00 น
สอนวิทย์อย่างไรให้พัฒนาการคิด
วิทยากร : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
23 ก.พ. 2562
-
23 ก.พ. 2562

00:00 น - 00:00 น
กลยุทธ์การใช้คำถามเพื่อส่งเสริมการคิดของเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ดร.ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 ก.พ. 2562
-
24 ก.พ. 2562

00:00 น - 00:00 น
การใช้คำถามเพื่อกระตุ้นความอยากรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ   และคณะ  
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 ก.พ. 2562
-
24 ก.พ. 2562

00:00 น - 00:00 น
การจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยการเรียนรู้ด้วยโครงการตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Active Learning using Project Based Learning: Constructionist Approach)
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์     
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 ก.พ. 2562
-
24 ก.พ. 2562

00:00 น - 00:00 น
การจัดกิจกรรมภาษาไทยสำหรับเด็กประถมศึกษา
วิทยากร : อ.เชี่ยวเวชย์ เจริญพร    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
2 มี.ค. 2562
-
2 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
เทคนิคการสอนและสื่อการสอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษา (Teaching Techniques and Materials in the Language Classroom (Elementary)
วิทยากร : อ.ลิเดีย ลิ้มพิทักษ์ผล    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
2 มี.ค. 2562
-
2 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
สอนคณิตศาสตร์อย่างไรให้สนุก
วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
2 มี.ค. 2562
-
2 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การบูรณาการวิทยาการคำนวณกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิทยากร : ดร.วชิร ศรีคุ้ม  อ.สุภาภรณ์ ธรรมวิชัยพันธุ์  
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
2 มี.ค. 2562
-
2 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
KidBright กับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คำนวณในโรงเรียน
วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 มี.ค. 2562
-
3 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การส่งเสริมการรักภาษาไทยผ่านการแก้ปัญหาปริศนาร้อยกรอง
วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 มี.ค. 2562
-
3 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
วิธีการสอนภาษาอังกฤษผ่านการเล่นอย่างมีหลักการ (Play-based learning in the English language classroom)
วิทยากร : อ.ปุณทิศา กลัดทอง    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 มี.ค. 2562
-
3 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
เกมกระดานกับการสอนคณิตศาสตร์
วิทยากร : ดร.อาทร นกแก้ว   อ.สุภารัตน์ เชื้อโชติ  
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
3 มี.ค. 2562
-
3 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การผลิตสื่อการสอนสามมิติ (Pop-Up) สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม     
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
9 มี.ค. 2562
-
9 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การใช้วิธีและเทคนิคการสอนในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลัง
วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข  
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
9 มี.ค. 2562
-
10 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ “สนุกคิด เก่งวิทย์ ด้วยมายากลวิทยาศาสตร์ Science Show”
วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์     
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
9 มี.ค. 2562
-
9 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การเสริมสร้างสุขภาวะอารมณ์แก่เด็กอนุบาลด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์
วิทยากร : รศ.ดร.ศศิลักษณ์ ขยันกิจ    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
9 มี.ค. 2562
-
9 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การผลิตสื่อการสอนวรรณกรรมและวรรณคดี สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
10 มี.ค. 2562
-
10 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูงระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ   และคณะ  
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
10 มี.ค. 2562
-
10 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
สมาร์ทโฟนกับการเรียนการสอนนักเรียนยุคดิจิทัล
วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
10 มี.ค. 2562
-
10 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนสำหรับครูภาษาไทยระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
16 มี.ค. 2562
-
16 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
เข้าใจอังกฤษดีขึ้นด้วยการเดาความหมายอย่างมีระบบด้วย Context Clues (Context Clues for Better Understanding)
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
16 มี.ค. 2562
-
16 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
พัฒนาการคิดทางวิทย์ด้วยกิจกรรมและเกม
วิทยากร : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
16 มี.ค. 2562
-
16 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การส่งเสริมการรู้เรื่องเงินของเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
16 มี.ค. 2562
-
16 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การเสริมสร้างทักษะวิทยาการคำนวณโดยใช้เกมกระดาน (Board game)
วิทยากร : ดร.อาทร นกแก้ว  อ.สุภารัตน์ เชื้อโชติ  
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
17 มี.ค. 2562
-
17 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การเรียนรู้ทักษะการพูดโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สำหรับครูภาษาอังกฤษ (Activity-based Learning through Speaking Skill for English Teachers)
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
17 มี.ค. 2562
-
17 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
สื่อการสอนที่พัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวน ระดับประถม
วิทยากร : ผศ.รุ่งอรุณ ลียะวณิชย์    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
17 มี.ค. 2562
-
17 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการ (PBL) ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Lesson Plan for Project Based Learning: Constructionist Approach)
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
17 มี.ค. 2562
-
17 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การประดิษฐ์สื่อการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาสมองนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
23 มี.ค. 2562
-
23 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การจัดกิจกรรมการเขียนให้สนุก (วิชาภาษาอังกฤษ) (Fun Writing Activities)
วิทยากร : ผศ.มณฑิรา ดำรงมณี    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
23 มี.ค. 2562
-
23 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การสอนคณิตศาสตร์ที่มีการพัฒนาสมองซีกขวา
วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
23 มี.ค. 2562
-
23 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การส่งเสริมการตระหนักรู้ในอาชีพของเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
23 มี.ค. 2562
-
23 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
สื่อและการจัดกิจกรรมการอ่านจับใจความภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 มี.ค. 2562
-
24 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การเรียนแบบยึดกิจกรรมเป็นพื้นฐาน: กิจกรรมต่างๆ ที่ทำให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแคล่ว (Activity-Based Learning: Activities that Make Thai Studen
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 มี.ค. 2562
-
24 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การตั้งสถานการณ์ปัญหาคณิตศาสตร์จากบริบทรอบตัว
วิทยากร : อ.สุรัชน์ อินทสังข์  และคณะ  
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 มี.ค. 2562
-
24 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ดร.ปนัฐษรณ์ จารุชัยนิวัฒน์    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
24 มี.ค. 2562
-
24 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
วิธีการสอนภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนมีอารมณ์ดีและมีพลังการเรียนรู้ในชั้นเรียนอนุบาลและประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 มี.ค. 2562
-
30 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.อรชา พันธุบรรยงก์    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 มี.ค. 2562
-
30 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
จุดประกายการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 มี.ค. 2562
-
30 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองทางความคิด
วิทยากร : ผศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
30 มี.ค. 2562
-
30 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
สร้างสรรค์เกมภาษาไทยด้วยโปรแกรม Microsoft Powerpoint
วิทยากร : อ.นพมาศ ว่องวิทยสกุล    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 มี.ค. 2562
-
31 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
สอนไวยกรณ์ภาษาอังกฤษอย่างไรให้นักเรียนพูดสื่อสารได้ด้วย (How to Teach English Grammar Communicatively)
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 มี.ค. 2562
-
31 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จาก STEM สู่ STEAM
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 มี.ค. 2562
-
31 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การเรียนการสอนในยุคดิจิทัล: แนวทางการออกแบบการสอนและการเรียนรู้ (Guidelines for designing teaching and learning in a digital age)
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
31 มี.ค. 2562
-
31 มี.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) สำหรับโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิทยากร : ผศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 เม.ย. 2562
-
20 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้วยหลากหลายเทคนิคการสอน
วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข  
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 เม.ย. 2562
-
20 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
เรขาคณิตน่ารู้ ระดับมัธยมศึกษา
วิทยากร : ผศ.ดร.จิณดิษฐ์ ละออปักษิน  ผศ.ดร.รตินันท์ บุญเคลือบ  
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 เม.ย. 2562
-
20 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
สารนิทัศน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
20 เม.ย. 2562
-
20 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
การใช้เพลง และเกมส์ต่างๆ เพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนไทย (Using Song and Games to Enhance English Language Skills among Thai Students)
วิทยากร : ดร.นิสัย แก้วแสนไชย    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
21 เม.ย. 2562
-
21 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
รวมมิตรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทาง STEM
วิทยากร : ดร.สุจินต์ สุวรรณะ   และคณะ  
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
21 เม.ย. 2562
-
21 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
เพิ่มพูนทักษะดิจิทัลสำหรับครูด้วยเครื่องมือบนมือถือ (Digital Skills for Teachers)
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
21 เม.ย. 2562
-
21 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
การประดิษฐ์สื่อการสอนเพื่อสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
27 เม.ย. 2562
-
27 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
STEM to STEAM Education สำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
27 เม.ย. 2562
-
27 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
การกล่าวสุนทรพจน์และการร้องเพลงในโอกาสต่างๆ สำหรับผู้บริหารและครูอังกฤษ (Speech and Song for Executives and Teachers)
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
27 เม.ย. 2562
-
27 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
การสอนโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์จากการปฏิบัติ
วิทยากร : รศ.ประพนธ์ จ่ายเจริญ    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
27 เม.ย. 2562
-
27 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
การพัฒนาทักษะทางภาษาไทยด้วยกระบวนการคิดแบบ Active Learning
วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี     
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 เม.ย. 2562
-
28 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
การใช้เทคนิคผังกราฟิกเสริมสร้างความสามารถในการวิเคราะห์
วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์  รศ.พเยาว์ ยินดีสุข  
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 เม.ย. 2562
-
28 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
ช่วยครูวิทย์พิชิต O-Net ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.อรชา พันธุบรรยงก์    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 เม.ย. 2562
-
28 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
การเรียนรู้ทักษะการอ่านโดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน สำหรับครูภาษาอังกฤษ (Activity-based Learning through Reading Skill for English Teachers)
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 เม.ย. 2562
-
28 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ให้มีประสิทธิภาพและสนุก”
วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
28 เม.ย. 2562
-
28 เม.ย. 2562

00:00 น - 00:00 น
การผลิตสื่อการสอนหลักภาษาและการใช้ภาษา สำหรับครูภาษาไทย ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.สุจิตรา แซ่ลิ่ม    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
11 พ.ค. 2562
-
12 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอนและการจัดการห้องเรียน (Classroom English and Management)
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี     
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
11 พ.ค. 2562
-
11 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสอนสะเต็มศึกษาแสนสนุกผ่านการเล่นฟองสบู่และฟองไข่”
วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์     
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
11 พ.ค. 2562
-
11 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.ภีมวัฒน์ ธรรมใจ    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
11 พ.ค. 2562
-
11 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การเรียนรู้ทักษะการเขียนโดยใช้กิจกรรมเป็นฐานสำหรับครูอังกฤษ (Activity-based Learning through Writing Skill for English Teachers)
วิทยากร : พันตรี ดร.ราเชน มีศรี    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
12 พ.ค. 2562
-
12 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
เทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน
วิทยากร : ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
12 พ.ค. 2562
-
12 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
12 พ.ค. 2562
-
12 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การจัดกิจกรรมประกอบสื่อการสอนภาษาไทยตามแนวทาง Brain Based Learning แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษา
วิทยากร : ผศ.อัมพร อังศรีพวง    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
25 พ.ค. 2562
-
25 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การสร้างสื่อการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับครูประถมศึกษา (Teaching Materials and Teaching Aids in English Language Classroom for Primary Teacher)
วิทยากร : อ.ปุณทิศา กลัดทอง    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
25 พ.ค. 2562
-
25 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
พัฒนาทักษะ 4C ด้วยกิจกรรมบูรณาการแบบ STEAM
วิทยากร : ผศ.ดร.พรทิพย์ ศิริภัทราชัย    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
25 พ.ค. 2562
-
25 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
ดนตรี เพลง การเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
25 พ.ค. 2562
-
25 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การผลิตสื่อทำมือและเทคนิคการสอนหลักภาษาไทยระดับประถมศึกษา
วิทยากร : อ.พิรุนเทพ เพชรบุรี    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 พ.ค. 2562
-
26 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
เพิ่มพูนการเรียนรู้ Scratch 3.0 ตามแนวคอนสตรักชันนิซึมเชื่อมโลกดิจิทัลและโลกทางกายภาพ (Connecting the digital world to the physical world with Scrat
วิทยากร : รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์     
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 พ.ค. 2562
-
26 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่หยุดเพื่อพัฒนาแนวคิด
วิทยากร : ผศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 พ.ค. 2562
-
26 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น
วิทยาศาสตร์น่ารู้สำหรับเด็กปฐมวัย
วิทยากร : ผศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู    
อาคารมูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์
26 พ.ค. 2562
-
26 พ.ค. 2562

00:00 น - 00:00 น

มูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ อาคาร อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ เลขที่ 89 ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-642-6060 โทรสาร 02-248-2017 email : info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org
Use chrome to best view !!
.